Помогите перевести на польский, пожалуйста

Вопросы о польском языке (вопросы поляков о русском языке); помощь в переводах
Правила форума
Вопросы о конкретных переводах с польского и на польский задаются в подфоруме «Переводы»
Здесь задают вопросы по польскому языку
Ответить
Змагар
Завсегдатай
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 09:31
Откуда: Минск, Беларусь

Помогите перевести на польский, пожалуйста

Сообщение Змагар » 05 мар 2016, 09:43

Дорогие наши пoльские брaтья! К вам обращается брaтский беларуcский нaрод. Вы знаете, что мы находимся под гнeтом тирaна и его чужeземного сюзeрена, но не верьте врaжеской пропaганде, которая говорит, что мы этому рады. Мы устали от бeдности, тирaнии и унижeния. Мы хотим жить в свoбодном, соврeменном, демокрaтическом, европeйском госудaрстве. Но наших сил не достаточно, чтобы справиться самим. Вы видите, что моcкали устроили в Укрaине. У нас готовится то же самое. Нашему роcсийскому сюзeрену уже мало нашего ваcсалитета. Он уже покушaется на наши зeмли и нашу незaвисимость, действуя теми же методами, что и в Укрaине. В Гомeльской и Витeбской облaстях распрострaняются лиcтовки, что это "искoнно руcские зeмли", чем провoцируется укрaинский сцeнарий. Роcсия не успокoется, пока нaших стрaн не будет на карте, а наши нaции не раcтворятся нaсильственном путем в руcской. Руcским нужно одно - чтобы нас не было. За Укрaиной последует Бeларусь, за Бeларусью - Прибaлтика, за Прибaлтикой - Пoльшa. Это не так уж невозможно, учитывая наше с вами истoрическое прошлое. Поэтому мы молим: "Пoльша, спаси нас!". Пoляки, не дайте таким же слaвянам, кaтоликам и европeйцам, как и вы, cгинуть в пучине вaрварского нaшествия! Давайте стремиться к воcстановлению нашего общего дома - вeликой ЖeчиПосполитой, которая в свое время и возникла как послeдняя надежда на спаcение от ковaрных завоeвателей. Давайте забудем все наши давние обиды и протянeм друг другу руки!

Да здравствует Польша! Да здравствует ЖечьПосполита!
Wilno, Kijów, Mińsk, Warszawa! Niech to będzie wspólna sprawa!

Zbigniew
Гуру
Сообщения: 9930
Зарегистрирован: 05 май 2007, 16:20
Откуда: Wielkie Księstwo Litewskie

Re: Помогите перевести на польский, пожалуйста

Сообщение Zbigniew » 07 мар 2016, 20:04

Szanouny Zmagar,
woś perakład jaki na maju mierku atpawiadaje maksymalna tamu, szto wy pierasłali. Jaho mahczyma daskanalić, ale nie baczu hedakaj patreby. Z paważanniam


Drodzy nasi polscy przyjaciele! Zwraca się do was braterski naród białoruski.
Wy wiecie, że znajdujemy się pod uciskiem tyrana i jego cudzoziemskiego suzerenu, ale nie ufajcie wrogiej propagandzie, która głosi, żeśmy temu radzi. Jesteśmy zmęczeni od nędzy, tyranii i poniżenia. Chcemy żyć w wolnym, nowoczesnym, europejskim państwie. Ale naszych sił nie wystarcza, by podołać samym. Widzicie, co Moskale urządzili na Ukrainie. U nas przygotowują coś podobnego. Dla naszego suzerena już mało naszego lennictwa. On już waży się na nasze ziemie i naszą niezależność, działając podobnymi metodami , jak i na Ukrainie. W Homelskim i Witebskim obwodach rozpowszechniają się ulotki, że są to „rdzenne rosyjskie ziemie“, i z tego powodu prowokują ukraiński scenariusz. Rosja się nie uspokoi zanim państw naszych nie będzie na mapie, a nasze narody nie ulegną przymusowemu roztopieniu w rosyjskim żywiole. Rosjanie potrzebują jednego-by nas nie było. W ślad za Ukrainą pójdzie Białoruś, po Białorusi- Kraje Bałtyckie, za nimi-Polska.To wcale nie jest niemożliwie, uwzgłędniając naszą z wami przeszłość historyczną. Dlatego błagamy : „“Polsko! Ratuj nas!” Polacy, nie pozwólcie takim jak Wy, podobnym do Was Słowianom, katolikom i europejczykom, zginać w odmętach barbarzyńskiej nawały! Dążyjmy do odbudowy naszego wspólnego domu-wielkiej Rzeczypospolitej, która w swoim czasie i powstała jako ostatnia nadzieja na ratunek od podstępnych zaborców. Zapomnijmy wszystkie nasze stare krzywdy i wyciągnijmy nawzajem ręce.

Niech żyje Polska! Niech żyje Rzeczpospolita!

Змагар
Завсегдатай
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 09:31
Откуда: Минск, Беларусь

Re: Помогите перевести на польский, пожалуйста

Сообщение Змагар » 08 мар 2016, 12:40

Вялікі дзякуй, пане Збігнеў! Niech żyje Rzeczpospolita!
Wilno, Kijów, Mińsk, Warszawa! Niech to będzie wspólna sprawa!

paparoch
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 май 2016, 07:23
Откуда: ''

Re: Помогите перевести на польский, пожалуйста

Сообщение paparoch » 18 май 2016, 07:25

Некоторые из пунктов, перечисленных на этом сайте, следует рассмотреть возможность покупки каждый раз.

Ответить